שם פרטי
שם משפחה
כתובת
טלפון נייד
דואר אלקטרוני
שם קבוצה
כינוי בפייסבוק

הנני מצהיר/ה בזאת שעברתי בדיקות רפואיות/ארגומטריות, וכל הפרטים שמסרתי נכונים והנני כשיר/ה לאירוע ומצבי הגופני נבדק ע"י רופא מוסמך.

ידוע לי כי הגוף המארגן של האירוע, הגוף המארח, המארגן בפועל ונותני החסויות לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא. על כן אני החתום/ה מטה מוותר/ת על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.

ידוע לי שתנאי זה מהווה יסוד להסכמתם של מארגני המרוץ והממונים עליו לשתפני.

כל הזכויות שמורות © ענת זיו - ניהול קשרי לקוחות, סדנאות לתקשורת | 050-2771717 | www.az-ma.co.il | anat@az-ma.co.il